Cumartesi, Şubat 27, 2021
Yazı Boyutu

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Yeniden Değişiklikler Yapıldı (14-04-2012)

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 14.04.2012

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ondördüncü fıkrasının üçüncü cümlesindeki “şantiye şeflerinden” ibaresi “fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden” olarak değiştirilmiştir.

“Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projeler yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki “EK-2 FORM-10 KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ” Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eklerine Ek-2’de yer alan “EK-1 FORM-18 YAPI MÜTEAHHİTLERİNE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ” eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki “EK-5 FORM-14 ODA KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Ek-1

“EK-2

FORM – 10

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

İlgili İdare                                         :

Yapı Sahibi                                       :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No               :

Yapının Adresi                                 :

Pafta/Ada/Parsel No                        :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi     :

İlgili Fenni Mesul Oda Sicil No       :

Yukarıda belirtilen yapının.........blok, ..........kat, ........kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir nüshası inşaat mühendisi fenni mesul tarafından ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Fenni Mesul                      Fenni Mesul                Fenni Mesul                    Fenni Mesul                          Yapı

Mimar                                İnşaat                         Makine                            Elektrik                         Müteahhidi

Mühendisi                   Mühendisi                       Mühendisi                       veya adına

Şantiye Şefi

Adı-Soyadı                        Adı-Soyadı                  Adı-Soyadı                      Adı-Soyadı                      Adı-Soyadı

İmza                                  İmza                            İmza                                İmza                               İmza”


Yapı Müteahhitlerine Ait Taahhütname Örneği için TIKLAYINIZ