Pazartesi, Mart 08, 2021
Yazı Boyutu

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik 22-05-2014

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 22 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte sadece "Geçici Madde 6" değişikliğe uğramıştır.

Yönetmeliğe geçmeden bir içimizi dökelim. Ortalığın birbirine girmesine sebeb olan saçma sapan, ülke gerçeklerinden bihaber hazırlanan yönetmeliklerin sonuçlarında tüm inşaat sektörü olarak zarar görüyoruz. Maalesef geçen sene bugünlerde çıkan ve bir günde her şeyi değiştirmeyi planlayan yönetmelik daha sonra sektör bileşenleri olarak verdiğimiz tepkiler sonucunda bazı düzeltmeler ile sonuçlanmış ve bir sene önce yönetmelik öncesi ruhsat almaya yönelik hareketlere 1 senelik süre tanınmıştı. Ancak ülkemizde ruhsat almanın deveye hendek atlatmaktan zor olduğu ve ilgili değişikliğin kapsamı mağduriyetleri gidermeye yönelik yeterli olmaması nedeniyle düzeltme yetersizdi. Tabi bunu son güne kadar bekleten bakanlık bugün yeni yönetmelik düzenlemesi çıkararak kapsamı genişletti ve süreyi 1.1.2016'ya kadar uzattı. Bir sürü mimar-mühendis 2 ayağı bir pabuçta uykusuz-sağlık sorunları yaşar halde müşterilerini memnun etmek için 2-3 aydır boğuşuyor. Belediye'de kontrol yapanlar, vatandaşın işi çözülsün diye + mesai yapanların emeklerine yazık oldu. İşini çözemeyip hakları gasp olmuş olmasına rağmen kaderine razı belirli mal sahibi veya müteahhit firmalar erken ruhsat aldı ve inşaatına başladı, mağdur oldu. Ruhsat alıp inşaatına başlamamış olanlar bir nebze iyi durumda gözükse de tadilat projesi çizdirecekleri için ekstra paralar harcadıkları için mağdur olacaklar.

Bu kadar insanın emeği, hakkı, zararı, ne olacak?

Siyaset üstü olarak bir değerlendirme yaparsak, meslek hayatıma başladığım günden bu güne tespit ettiğim en büyük sorun bürokratik anlamda beceriksizlerin elinde olması inşaat sektörünün. Sorun büyük, siyasi yapımız düzelmeden de bu sorunların düzelmesi mümkün gözükmüyor. Sorun iktidar meselesi değil, sorun ehil olmama meselesi. İktidar ya da muhalefet, fark etmiyor...

İşte yönetmelik;


PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Geçici Madde 6 - Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.