Cumartesi, Şubat 27, 2021
Yazı Boyutu

Birden fazla parselde yapılan yapılar tek yapım işi ve tek şantiye şefi olabilir mi?

Bu konu teknik adamlar tarafından tarafından çokça merak edilen, bazen ilgili idareler tarafından eksik değerlendirildiği için hem yapı müteahhitleri açısından, hem de şantiye şefi hizmeti görecek teknik adamlar tarafından mağduriyete yol açacak uygulamalara konu olmuştur. Konuyu yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında incelersek ;

Dayanak 1 :

2 Mart 2019 - 30702 Sayılı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ;

Madde 4 - f bendi içeriği : 

"Toplu yapı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 66 ncı ve 68 inci maddelerinde tanımlanan yapıyı ifade eder."

Madde 9 - f bendi içeriği : 

"İlgili idarenin görevleri şunlardır ;
f) Toplu yapı niteliğindeki ve ana yapı eklentisi tarzındaki işleri belirleyerek e-Şantiye Şefi sisteminde gerekli gruplandırma ve kayıtları yapar."

Dayanak 2 :

Kat Mülkiyet Kanunu Madde 66 ilgili kısım ;

"Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır."

Madde 68 ilgili kısım ;

"Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve projelerde belirtilir."

Dayanak 3 :

08.03.2012 tarihli Valiliklere gönderilmiş B.09.0.MHG.0.11.00.00.335.05.02.497 sayılı yazı içeriğinde ;
"c)Tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olan yapılarda birden fazla bina-blok söz konusu olsa bile, bunların tek bir yapı olarak dikkate alınması gerektiği,"

belirtilmiştir.

Sonuç : 

Şantiye şefliği yönetmeliği Toplu Yapının gruplandırılarak girilmesi gerektiğini belirtmekte, bu konuda ilgili idareyi görevlendirmekte ve toplu yapıyı da Kat Mülkiyet Kanununda tariflemektedir. Kat mülkiyet Kanunu komşu parselleri toplu yapı olarak tariflemekte, ancak bunun vaziyet planı ile projede gösterilmesini istemektedir. Bu durumda Mimari Projede bir müteahhide ait ve mimari tasarımında vaziyet planı ile toplu olarak gösterilecek komşu parsellerde imar edilecek yapılarda ilgili idarenin ruhsat işlemleri esnasında toplulaştırma yapılarak tek yapım işi olarak kabul edilebilmesi gerekmektedir. Bu konuda en eski yazı olan Çevre Şehircilik yazısı (Dayanak 3) bu işin en başında kuralı koymuştur. Son çıkan Şantiye Şefi yönetmeliğinde açıkça belirtilmese de toplu yapının tanımı ile görevi ilgili idareye vermektedir.